Όροι και Υπηρεσίες

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (όπως αυτός τροποποιείται ή συμπληρώνεται από καιρού εις καιρόν) (εφεξής «GDPR») και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και για τη χρήση των καλύτερων μέσων επεξεργασίας τους με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Ενισχύουμε συνεχώς τα πρότυπα τεχνολογίας, τα μέτρα διαχείρισης και την επιχειρησιακή μας ασφάλεια για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή αυστηρών τεχνικών ελέγχων και διεργασιών για τον περιορισμό της πρόσβασης όπως απαιτείται, καθώς και την υιοθέτηση μέτρων υλικής ασφάλειας, μέσω της φύλαξης των δεδομένων σε ασφαλείς τοποθεσίες και της διασφάλισης της εκπαίδευσης και της υψηλής κατάρτισης όλου του προσωπικού όσον αφορά τις υποχρεώσεις του για την προστασία της ιδιωτικότητας και του χειρισμού των δεδομένων με αυστηρά εμπιστευτικό τρόπο, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα κατά την επεξεργασία τους.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο που δύνανται να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα που κατηγοριοποιούνται, ενδεικτικά, ως εξής:

 • Στοιχεία ταυτότητας: π.χ. έγχρωμα αντίγραφα διαβατηρίου/δελτία ταυτότητας, όνομα και ενδιάμεσο όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, δείγματα υπογραφών, κ.λπ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: π.χ. διεύθυνση εταιρείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικοί αριθμοί, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.
 • Προφίλ/Οικονομικά στοιχεία: π.χ. λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση των πηγών πλούτου, το μέγεθος πλούτου, το επάγγελμα, συστάσεις/συστατικές επιστολές, κ.λπ.
 • Δεδομένα συναλλαγών: π.χ. λεπτομέρειες πληρωμών από και προς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν, λοιπές λεπτομέρειες των υπηρεσιών που παρέχουμε στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άμεσα ή έμμεσα) όπως πρακτικά συνεδριάσεων, κ.λπ.
 • Τεχνικά δεδομένα: π.χ. διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), ρυθμίσεις ζώνης ώρας και τοποθεσία, cookies [1].

Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως λεπτομέρειες σχετικά με τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται/λαμβάνονται από μια σειρά πηγών, όπως για παράδειγμα από:

 • υποκείμενα των δεδομένων, άμεσα·
 • μέρη τα οποία ενεργούν εξ ονόματος του υποκειμένου των δεδομένων·
 • τρίτα μέρη, π.χ. οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ.·
 • δημόσιες πηγές, όπως τα μητρώα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας που διενεργεί η Εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

 • συλλογή,
 • καταγραφή,
 • οργάνωση,
 • αποθήκευση,
 • χρήση,
 • γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης ή άλλου τρόπου,
 • καταστροφή, κ.λπ.

όπως μπορεί να απαιτείται από καιρού εις καιρόν, για νόμιμους σκοπούς και στο πλαίσιο της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων/υπηρεσιών μας.

 

Θα επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα μόνο εντός του πλαισίου που επιτρέπει ο νόμος. Η επεξεργασία τους συνήθως οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

 • εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων/παροχή κάποιας υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας μας·
 • για διοικητικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία μας και τον όμιλο εταιρειών μας και τις συνδεδεμένες εταιρείες·
 • συμμόρφωση με όλες τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται από καιρού εις καιρόν από τους νόμους της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών, οδηγιών και υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται από την Εποπτική μας Αρχή. Οι νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις αντίστοιχης φύσης ενδέχεται να αφορούν την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εθνική και εξωτερική πολιτική ασφάλειας, την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή δίωξη απάτης/ποινικών αδικημάτων, κλπ.·
 • την εκτέλεση καθήκοντος στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος·
 • τη διαχείριση της σχέσης μας με το υποκείμενο των δεδομένων, π.χ. όσον αφορά τη διαχείριση των τελών, την ενημέρωση του υποκειμένου σχετικά με αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ.λπ.·
 • για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου συμφέροντος της Εταιρείας μας ή/και κάποιου τρίτου μέρους).

Δεδομένου ότι η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για την Εταιρεία μας, φροντίζουμε πάντοτε να εξετάζουμε προσεκτικά και να αξιολογούμε όλα τα νόμιμα συμφέροντα που προκύπτουν (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων συμφερόντων μας, των συμφερόντων τρίτων και αυτών του υποκειμένου των δεδομένων), σε σχέση με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα φυλάσσονται για:

 • όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί·
 • όσο διάστημα φύλαξης απαιτεί οποιαδήποτε επιτακτική νομική υποχρέωση (π.χ. βάσει νόμου, βάσει δικαστικής διαφοράς ή διερεύνησης που ενδέχεται να προκύψει, κ.λπ.)·
 • όσο διάστημα φύλαξης προβλέπει η Πολιτική Φύλαξης Δεδομένων της Εταιρείας μας (περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται κατόπιν αιτήματος).

Κατά τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου φύλαξης των δεδομένων, η Εταιρεία μας εξετάζει προσεκτικά τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, την ποσότητα, τη φύση και τον ευαίσθητο χαρακτήρα των εν λόγω δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων από παράνομη χρήση ή γνωστοποίησή τους, καθώς και το ενδεχόμενο επίτευξης των στόχων με άλλα μέσα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την επίτευξη των νόμιμων σκοπών της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ίσως χρειαστεί να τα μοιραστούμε με άλλα μέρη που και εκείνα με τη σειρά τους θα τα επεξεργάζονται ή θα τα ελέγχουν από κοινού με εμάς, π.χ.:

Εσωτερικά τρίτα μέρη

 • άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών μας ή συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες.

Εξωτερικά τρίτα μέρη

 • άλλοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών/προϊόντων και για τους οποίους πρέπει να ενημερώνονται οι πελάτες μας από καιρού εις καιρόν·
 • πιστωτικά ιδρύματα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
 • τρίτα μέρη, εφόσον και όποτε τους το ζητήσει/υποδείξει ρητώς το υποκείμενο των δεδομένων·
 • δημόσια/ημιδημόσια μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα/το ΗΒ ή σε άλλες χώρες·
 • ρυθμιστικές ή/και εποπτικές ή/και άλλες αρμόδιες αρχές, όταν υποχρεούμαστε να πράξουμε αναλόγως βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης·
 • άλλοι επαγγελματίες, όπως νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές, ασφαλιστές, κ.λπ., που ενδεχομένως να είναι απαραίτητοι για την παροχή βοήθειας στην τήρηση των νομικών τους υποχρεώσεων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για την παροχή υπηρεσιών τις οποίες έχουν αναλάβει.

 

Απαιτούμε από όλα αυτά τα μέρη να σέβονται την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και να τα χειρίζονται σύμφωνα με τον νόμο.

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας παρατίθενται κατωτέρω και μπορούν να ασκηθούν στον βαθμό που επιτρέπεται βάσει του GDPR, σύμφωνα με τις παραμέτρους του νομικού και κανονιστικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούμε και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (όπως μπορεί να αναθεωρηθεί και να κοινοποιηθεί σε εσάς από καιρού εις καιρόν):

 • αίτημα φορητότητας των δεδομένων·
 • αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. για λόγους ενημέρωσης ή τροποποίησης (όπου είναι εφικτό)·
 • αίτημα διευκρινίσεων ως προς τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή/και για το πού γίνεται η επεξεργασία τους·
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, ρητή απόσυρση κάθε συγκατάθεσης που έχουμε ή περιορισμός αυτής π.χ. ζητώντας τον περιορισμό συγκεκριμένης επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων·
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, να αιτηθείτε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων·
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με το: hello@peoplethinkbeyond.com.

Τα αιτήματα αυτά δεν επηρεάζουν τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Εάν, παρά τη δέσμευσή μας και τις συνεχείς προσπάθειες για την προστασία των δεδομένων σας, θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων δεν διαφυλάσσονται επαρκώς, μπορείτε να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων:

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,40911&_dad=portal&_schema=PORTAL
 

Τι χρειαζόμαστε από εσάς

Είναι σημαντικό όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από εσάς να παραμένουν ακριβή και ενημερωμένα κάθε στιγμή. Ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.


Χρόνος απόκρισης

Προσπαθούμε να αποκρινόμαστε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση.


Τυχόν τροποποιήσεις/αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία της αναθεώρησης.

Παρακαλείσθε να εξετάζετε κατά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα.


Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμπληρώνει τυχόν άλλες ειδοποιήσεις που σας δίδονται από καιρού εις καιρόν και δεν προτίθεται να τις ακυρώσει. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να διαβάζεται πάντοτε μαζί με άλλους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις. όπως ιδιωτικές συμφωνίες, επιστολές δέσμευσης, συμβάσεις διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών που υπογράφονται με την Εταιρεία μας που ρυθμίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

Αυτή είναι η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


[1]Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας, τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων και τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και την πολιτική προστασίας, κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε επίσης να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο αποκλεισμού ή διαγραφής τους στο www.allaboutcookies.org ή στο http://www.cookiecentral.com/faq/.


Έχουμε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.